Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Διαχείριση Αποθεμάτων
Σκοπός μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις ποσοτικές τεχνικές που είναι απαραίτητες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την προμήθεια υλικών, τον προγραμματισμό της παραγωγής και την αναπλήρωση των αποθεμάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική απόδοση της επιχείρησης και αποφεύγοντας διακοπές στον ομαλό εφοδιασμό της.

Περιγραφή μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι κατηγορίες και ο ρόλος των αποθεμάτων, η σημασία της ορθολογικής διαχείρισής τους σε μία επιχείρηση και οι μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων πρακτικών. Επιπλέον, παρουσιάζονται διεξοδικά τεχνικές πρόβλεψης της ζήτησης και αναλύονται ποσοτικές μέθοδοι για τη διαχείριση των αποθεμάτων, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε καθοριστικό ή στοχαστικό περιβάλλον. Η παρουσίαση των παραπάνω θεμάτων υποστηρίζεται από παραδείγματα που προέρχονται από πραγματικές μελέτες περιπτώσεων ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στην αντιμετώπιση προβλημάτων μεγάλου μεγέθους μέσω της χρήσης κατάλληλου λογισμικού.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Nahmias, S. Production and Operations Analysis, 7th edition, McGraw-Hill, 2015.
  • Silver, E., Pyke, D. and Peterson, R. Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3rd edition, Wiley, 1998.
  • Chopra, S. and Meindl, P. Supply Chain Management, 6th edition, Pearson Education, 2015.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή