Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών έχει ως σκοπό την εξοικείωση τον φοιτητή/ την φοιτήτρια με τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ των υπηρεσιών σε σχέση με το μάρκετινγκ των προϊόντων. 

Περιγραφή μαθήματος

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 3 βασικές ενότητες: 1) βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών καθώς και της στρατηγικής μάρκετινγκ στον τομέα των υπηρεσιών (πχ. Service orientation), 2) δημιουργία και διάθεση υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες και επιθυμίες του καταναλωτή (πχ. Interactive services marketing και customer-firm value co-production), και 3) διοίκηση του μάρκετινγκ υπηρεσιών στην επιχείρηση ή οργανισμό (πχ. serviceorientedorganizations).

Το μάθημα θα δώσει έμφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση του μάρκετινγκ υπηρεσιών βάσει της οποίας η κάθε επιχείρηση-οργανισμός καλείται να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες κατανάλωσης στους πελάτες της.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Bateson, J.E.G. and Hoffman, K. D. (2010). Services Marketing, International Edition, 4th Edition, Cengage.
  • Fisk, R., Grove, S.J., and John, J. (2007). Interactive Services Marketing Houghton Mifflin Company.
  • Lovelock, C. H. and J.Wirtz (2010).Services Marketing, Pearson.
  • Palmer, A. (2011). Principles of Services Marketing, McGraw-Hill Higher Education.
  • Pine, J. and Gilmore, J.H. (2011). The Experience Economy: Work is the theatre and Every Business is a Stage II, Harvard Business School Press.
  • Wilson, A., Zeithaml, V. A., Bitner, M.J. and Gremler, D.D. (2008). Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, McGraw-Hill Higher Education.
  • Zeithaml, V. A., Bitner, M.J. and Gremler, D.D. (2008). Services Marketing, McGraw-Hill Higher Education.
  • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Σπύρος Γούναρης, Εκδόσεις Rossili.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή