Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Διοίκηση Αλυσίδας Αξίας
Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με θέματα που σχετίζονται με τις κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες που αποσκοπούν στη δημιουργία αξίας και την αύξηση της λειτουργικής απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπλέον, το μάθημα πραγματεύεται μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και συζητά σύγχρονες τάσεις και αναδυόμενες πρακτικές στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ).

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση εταιρικών λειτουργιών (π.χ. προμήθειες, αποθήκευση, διανομή, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας - ΤΠΕ) με στόχο τη δημιουργία αξίας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, θα εξεταστούν σύγχρονα θέματα, αναδυόμενες τάσεις και μελέτες περίπτωσης (case studies) στη ΔΕΑ. Το μάθημα είναι δομημένο με βάση τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: i) εισαγωγή και βασικές έννοιες, ii) κανάλια διανομής, iii) εμπορευματικές μεταφορές, iv) διαχείριση και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων, v) διαχείριση προμηθειών και outsourcing, vi) τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήματα στα logistics και τη ΔΕΑ και vii) αξιολόγηση της επίδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Chopra, S. and P. Meindl, (2015). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 6th Edition, Pearson Education.
  • Harrison, A. and R. van Hoek, (2011). Logistics Management and Strategy: Competing through the Supply Chain, 4th Edition, Prentice Hall.
  • Jonsson, P., (2008). Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill.
  • Coyle, J.J., E.J. Bardi and C. John Langley Jr., (2003). The Management of Business Logistics: a Supply Chain Perspective, 7th Edition, South-Western/Thomson Learning.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή