Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Real World Project




Σκοπός μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να ενθαρρύνει και να ωθήσει τους φοιτητές να εργαστούν σε ομάδες. Κάθε ομάδα φοιτητών θα επισκεφθεί μια πραγματική εταιρεία προκειμένου να αναλύσει την εφοδιαστική αλυσίδα τους και να συζητήσει τις προκλήσεις τους με τους εκεί υπεύθυνους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αυτό  θα μπορούσε να θεωρηθεί ως περίοδος προετοιμασίας για την τελική τους διπλωματική εργασία, χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο. Διευκρινίζεται σαφώς ότι το έργο δεν περιορίζεται στον τομέα του Project Management. Απ’ εναντίας, αφορά το γενικότερο τομέα των λειτουργιών των Logistics και της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να επισκεφθούν μια πραγματική εταιρεία προκειμένου να συζητήσουν με τους εκεί υπευθύνους τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας και να εξετάσουν τις προκλήσεις που εκεί αντιμετωπίζουν.

Δημιουργία ομάδων: Ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών, αναμένεται να σχηματιστούν 7 ομάδες των 4 φοιτητών. Αυτές οι ομάδες θα επικοινωνήσουν με επτά (7) πραγματικές εταιρείες με τη βοήθεια 7 μελών ΔΕΠ. Οι ομάδες θα σχηματιστούν με βάση έναν αλγόριθμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η ποικιλομορφία του υπόβαθρου και των δυνατοτήτων εντός της ομάδας. Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με το πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. 

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή