Πρόγραμμα Μαθημάτων

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Γ’ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία
Περιγραφή μαθήματος

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι ερευνητικού περιεχομένου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος. Εκπονείται υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία από κατάλογο θεμάτων που δημοσιεύουν τα μέλη Δ.Ε.Π. σχετικών με το επιστημονικό τους αντικείμενο κάθε χρόνο και δηλώνουν το θέμα στην ΣΕ προς έγκριση.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται εντός του Γ’ εξαμήνου σπουδών. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε γλώσσα της ΕΕ και η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην διεθνή βιβλιογραφία (Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική). Η ΜΔΕ θα πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο.

Μετά την ολοκλήρωση και παρουσίασή της ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλει:

  • ένα (1) έντυπο αντίγραφο στον επιβλέποντα καθηγητή
  • ένα (1) έντυπο αντίγραφο στη γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
  • ένα (1) έντυπο και (1) ηλεκτρονικό (σε CD) αντίγραφο στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ
  • ένα (1) ηλεκτρονικό (σε CD) αντίγραφο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, σύμφωνα με τις οδηγίες κατάθεσης διπλωματικής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (συνοδεύεται από το έντυπο παράδοσης διπλωματικής και το απογραφικό δελτίο με τα στοιχεία της διπλωματικής εργασίας συμπληρωμένα – το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής θα πρέπει να υπογράφεται πρώτα από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών)

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πάρει από την Κεντρική Βιβλιοθήκη υπογεγραμμένη τη βεβαίωση ότι έχει καταθέσει αντίγραφο της εργασίας του. Η βεβαίωση αυτή μαζί με το βαθμολόγιο που υπογράφουν οι επιβλέποντες καθηγητές της Διπλωματικής Εργασίας, υποβάλλεται στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτησή του.

Για επιπλέον πληροφορίες δείτε και τη σχετική ενότητα στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή