Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στον Τομέα των Υπηρεσιών
Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των επιχειρησιακών λειτουργιών στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους της Διοίκησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών, όπως αυτές εφαρμόζονται στον τομέα υπηρεσιών της οικονομίας.

Περιγραφή μαθήματος

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Υπηρεσίες. Κατανόηση της φύσης και του ρόλου των υπηρεσιών στη σύγχρονη οικονομία. Στρατηγική Υπηρεσιών.

Σχεδίαση της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών: ανάπτυξη νέας υπηρεσίας, ποιότητα στις υπηρεσίες, οι διαστάσεις και το κόστος της ποιότητας, εργαλεία για ανάλυση ποιότητας και βελτίωση διαδικασιών, χωροθέτηση εγκαταστάσεων.

Διοίκηση λειτουργιών στις υπηρεσίες: διαχείριση δυναμικότητας και ζήτησης, μεγιστοποίηση εσόδων, διαχείριση γραμμών αναμονής, χαρακτηριστικά, ταξινόμηση και βελτιστοποίηση συστημάτων αναμονής, διαχείριση έργων υπηρεσιών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Fitzsimmons, J.A., Fitzsimmons, M.J. and S.K. Bordoloi, Service Management, 8th ed., McGraw-Hill, 2014.
  • Cachon, G. and C. Terwiesch, Matching Supply with Demand – An Introduction to Operations Management’, 3rd International Edition, McGraw-Hill, 2013.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter