Πολιτική Υποστήριξης ΠροσωπικούΠολιτική υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού

«Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας ΕφοδιασμούLogistics & Supply Chain Management»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει ως στόχο τη διαρκή αναβάθμιση του στελεχιακού του δυναμικού, καθώς και την ενθάρρυνση της ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της έρευνας. Στο πλαίσιο διαφάνειας που λειτουργεί το Τμήμα, έχει αναρτημένα στην ιστοσελίδα του τα κριτήρια για την εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ (https://www.econ auth.gr/). Τα κριτήρια αυτά, σύμφωνα με το Ν. 4957/2022, συμβάλλουν στη δίκαιη και αντικειμενική επιλογή του διδακτικού προσωπικού.

Οι επιδόσεις του προσωπικού στο διδακτικό και ερευνητικό έργο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του προσωπικού του Τμήματος σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά φόρα, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά. Πολλές από αυτές τις δημοσιεύσεις έχουν αποσπάσει σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή δραστηριότητα του προσωπικού με την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών, χορηγεί εκπαιδευτικές άδειες για κινητικότητα, μετεκπαίδευση σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα σε όλον τον κόσμο και υποστηρίζει το ερευνητικό έργο με την ανάπτυξη υποδομών, προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και αρωγή στη διεκδίκηση ανταγωνιστικών διεθνών και ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Παράλληλα, προωθεί τη συνεργασία με Καθηγητές της αλλοδαπής, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και ερευνητικό επίπεδο. Επίσης, το προσωπικό του Τμήματος επιδεικνύει αυξημένη επιστημονική κινητικότητα συμμετέχοντας σε συνέδρια της ημεδαπής και αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού σε συνέδρια δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας. Οι παραπάνω δράσεις, αφενός μεν ενισχύουν και τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, αφετέρου δε προωθούν και την επιστημονική και  παγγελματική εξέλιξη του προσωπικού.

Το Τμήμα ενθαρρύνει την επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη του διδακτικού του προσωπικού, με την έγκριση χορήγησης διαφόρου τύπου αδειών (γρήγορες και άμεσες διαδικασίες), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η έγκριση χορήγησης διαφόρου τύπου αδειών αφορά όλες τις βαθμίδες του διδακτικού προσωπικού:

 • Επιστημονικούς λόγους για το εσωτερικό ή το εξωτερικό (άρθρο 157 του ν. 4957/2022) (ένα έτος για κάθε έξι έτη συνεχούς υπηρεσίας ή έξι μήνες για κάθε τρία έτη συνεχούς υπηρεσίας). Η άδεια χορηγείται με απλές αποδοχές και στην περίπτωση που αφορά εξωτερικό οι αποδοχές προσαυξάνονται κατά 80% (μόνο εφόσον η συνεργασία στο εξωτερικό δεν περιλαμβάνει αμοιβή). Η άδεια χορηγείται ύστερα από συμπλήρωση τριών ετών πραγματικής υπηρεσίας στο ΑΕΙ.
 • Απασχόληση σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, μέχρι τρία ακαδημαϊκά έτη (άρθρο 158 παρ. 5 του ν. 4957/2022)
 • Παράλληλη απασχόληση σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 158 παρ. 3 του ν. 4957/2022).
 • Για το Λοιπό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΕΠ και ΕΔΙΠ χορηγούνται άδειες εκπαιδευτικές, για συνέδρια, σεμινάρια κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ. 147/2009. Το Τμήμα συνεργάζεται για την υποστήριξη και ανάπτυξη του προσωπικού με το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του ΑΠΘ (https://kedima.auth.gr/). Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ασχολείται μεταξύ άλλων και με την υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών σε θέματα διδασκαλίας, ιδιαίτερα μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, λαμβάνοντας ιδιαίτερη πρόνοια για την αξιοποίησή τους προς υποστήριξη της διδασκαλίας σε άτομα με αναπηρία. Το Κέντρο συνεργάζεται με διδάσκοντες και φοιτητές, όσο και με διάφορες οργανικές μονάδες του Ιδρύματος (όπως Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης) προκειμένου να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη χρήση των νέων μεθόδων διδασκαλίας και να προτείνει βέλτιστες λύσεις σε ενδεχόμενα προβλήματα.
  Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης για την ανάπτυξη του προσωπικού:
  • Οργανώνει κύκλους μάθησης, επιμορφωτικές δράσεις, σεμινάρια κ.λπ.
  • Συγκεντρώνει, σχεδιάζει και αναπτύσσει ερευνητικό και επιμορφωτικό υλικό.
  • Μεριμνά για τη δημιουργία αποθετηρίου υποστηρικτικού ερευνητικού και επιμορφωτικού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), καθώς και καλών πρακτικών.
  • Συνεργάζεται με άλλες αντίστοιχες δομές των ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και αναπτύσσει κοινές δράσεις και συνέργειες.
  • Οργανώνει Μητρώο συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης, προκειμένου να στηρίξουν επιμέρους ή/και
   εξειδικευμένες δράσεις του Γραφείου.


Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης δύναται να υποστηρίξει το προσωπικό συμμετέχοντας σε επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ανάληψη σχετικού ερευνητικού έργου.

Οι δράσεις του Τμήματος ενισχύονται από τη συμμετοχή του ίδιου του Ιδρύματος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (EPICUR) και σε προγράμματα όπως το ERASMUS Staff Training, ERASMUS+, το ERASMUS INTERNATIONAL, το ERASMUS MUNDUS, το Δίκτυο της Ουτρέχτης, το European University Foundation (CAMPUS EUROPAE) και σε ακόμη περίπου 60 Διεθνείς Οργανισμούς, Δίκτυα και Ενώσεις. Οι συμμετοχές αυτές δίδουν τη δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό να μεταβεί στην αλλοδαπή για έρευνα, διδασκαλία καθώς και για παρακολούθηση επιμορφώσεων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται και η ενημέρωσή του για τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο

Tι λένε για το πρόγραμμα

Μαρία Πασχαλίδου

“Η εμπειρία μου ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια όσον αφορά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Logistics και διοίκηση αλυσίδας εφοδιασμού" του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου ηταν πολύ ενδιαφέρουσα και μου δόθηκε η ευκαιρία μεσα απο το πρόγραμμα να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που είχαν σχέση με το αντικεί της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσα απο την διδασκαλία των μαθημάτων αποκόμισα πολλές χρήσιμες γνώσεις που πραγματικά με βοήθησαν βρω αυτο που ήθελα να ασχοληθώ, "τον τομέα εξυπηρέτησης πελατών". Σ'αυτό συντέλεσαν πολύ η καλή επικοινωνία με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές μου με τους οποίους είχαμε μια άψογη συνεργασία. Παρόλο που το πρόγραμμα ήταν στην αγγλική γλώσσα όλοι οι καθηγητές ηταν πρόθυμοι να βοηθήσουν όποτε παρουσιάζονταν κάποιο θέμα. Το συστήνω ανεπιφίλακτα σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν σαν σύνολο τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αρχίσει να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και ειδικά στο εξωτερικό για όσους και όσες σκοπεύουν να εργαστούν εκτός Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία εμπειρία.”

Γρηγόρης Παπαθανασίου

Logistics Manager, ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.

“Έχοντας δουλέψει στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν για εμένα σημαντική απόφαση η συμμετοχή μου στο μεταπτυχιακό. Ήταν όμως πολύ καλή απόφαση. Μου έδωσε μια νέα, ενδιαφέρουσα και τεκμηριωμένη οπτική των logistics”

Γιώργος Ανδρέου

“Η εξειδίκευση που προσφέρει το μεταπτυχιακό είναι μοναδική. Πέρα από το επίπεδο της εκπαίδευσης και το εξαιρετικό πρόγραμμα τα εκπαιδευτικά ταξίδια και οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις μας έφεραν σε επαφή με την αγορά. Ευχαριστώ τους καθηγητές μας για όλη τη βοήθεια και την καθοδήγηση”

Ραφαέλα Σαρουγιαννίδου

“Η εμπειρία μου από το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα μου μείνει αξέχαστη! Μία διαδρομή γεμάτη αγώνα, χαμόγελο και αμέριστη στήριξη και καθοδήγηση από σπουδαίους καθηγητές σε όλα τα επίπεδα! Αυτό το μεταπτυχιακό πληροί όλες τις προδιαγραφές αφού όχι μόνο προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν εφόδια για την μετέπειτα πορεία, αλλά και ένα περιβάλλον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης!”

Μαρία Σαρουγιαννίδου

“Η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είχε θετικό πρόσημο, αφού με τον σύγχρονο εξοπλισμό, τους ικανούς διδάσκοντες και τις γνώσεις που μας μεταλαμπάδευσαν, είχα τη δυνατότητα να διευρύνω τους γνωστικούς μου ορίζοντές και τις δεξιότητές μου. Είναι ένα πρόγραμμα που σε προετοιμάζει με τον κατάλληλο τρόπο για την επαγγελματική πορεία στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας!”

Πασχάλης Λάππας

2019-20

“Η συμμετοχή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με βοήθησε να εμβαθύνω τις γνώσεις μου σχετικά με τον σύνθετο κλάδο των logistics και να αναπτύξω ικανότητές που είχαν άμεση εφαρμογή στην εργασία μου. Παράλληλα, το πρόγραμμα σπουδών διεύρυνε τους ορίζοντες μου φανερώνοντας συναρπαστικούς τομείς, όπως το «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών», με τους οποίους δεν είχα επαφή πριν τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα. Τέλος, η συναναστροφή με τους συμφοιτητές μου αλλά και η στήριξη από τους καθηγητές συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.”

Δημήτρης Κατσαβέλης

2019-21

“Η εμπειρία του μεταπτυχιακού προγράμματος ήταν εξαιρετική. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο έτσι ώστε να προσφέρει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και να σε προετοιμάζει άριστα σε πρακτικό επίπεδο για τις ανάγκες του χώρου. Οι καθηγητές ήταν πάντα δεκτικοί και πρόθυμοι να σε βοηθήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, οι διαλέξεις ξένων καθηγητών βοήθησαν αρκετά ώστε να πάρουμε μια γεύση από την παγκόσμια νοοτροπία γύρω από το αντικείμενο. Κλείνοντας δεν θα μπορούσα βέβαια να ξεχάσω πόσο με βοήθησε η πρακτική άσκηση στην Kuehne+Nagel που μου προσέφερε το πρόγραμμα, η οποία συνέβαλε στο να συνδυάσω τις γνώσεις που απέκτησα αλλά και να μου προσφέρει και μια μόνιμη θέση εργασίας στην εταιρεία.”

Γραμματόπουλος Παύλος

GREEN AGRO AE

“Η GREEN AGRO ΑΕ επιθυμεί να βρίσκεται σε συνεργασία με τον χώρο της επιστήμης των logistics. Η συνεργασία μας με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Logistics του ΑΠΘ μόνο θετικά στοιχεία έχει να μας δώσει. Αποφασίστηκε η στελέχωσή μας με απόφοιτο του εν λόγω μεταπτυχιακού και είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι ένα χρόνο μετά την πρόσληψή του (Το επίπεδο γνώσεων που κατείχε ήταν υψηλότερο από ότι αναμέναμε). Είμαστε πάντα διαθέσιμοι σε επισκέψεις φοιτητών (όπως έχει ήδη γίνει), καθώς και στην συνεργασία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών”

Ζητόπουλος Γιώργος

“Εξ’ αρχής, ο λόγος που διάλεξα το μεταπτυχιακό αυτό ήταν το αντικείμενο των σπουδών του. Ο τομέας των Logistics είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Το μεταπτυχιακό «MSc in Logistics Management» μου έχει προσφέρει πολύτιμες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που έχουν άμεση εφαρμογή στην εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εκσυγχρονισμένο και ακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics. Σε πολλά μαθήματα γίνεται χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων προσομοίωσης, logistics και ERP. Τέλος, πιστεύω ότι το MSc in Logistics Management είναι ένα πολύ σημαντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα προγράμματα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της Ευρώπης.”

Καλότυχος Θωμάς

“Προερχόμενος από το χώρο της πληροφορικής δεν είχα ιδιαίτερη εξοικείωση με τα logistics. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει να αποκτήσεις βασικές και ουσιαστικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Εκτός από τα μαθήματα, ήρθαμε σε επαφή και με τον πραγματικό κόσμο των logistics είτε μέσω διαλέξεων επαγγελματιών του είδους, είτε μέσω επισκέψεων σε επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό στο οποίο αποκτάς γνώσεις που μπορείς να εφαρμόζεις καθημερινά στην εργασία σου και τις διαδικασίες που πραγματοποιείς, καθιστώντας το έτσι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στην Ελλάδα.”

Κώστογλου Ειρήνη

“Η εμπειρία του μεταπτυχιακού προγράμματος ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μου. Τα μαθήματα που διδάχτηκαν, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μπόρεσαν να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη γνώση γύρω από το αντικείμενο των logistics. Οι επισκέψεις μας σε εταιρείες καθώς και οι διαλέξεις από επαγγελματίες του χώρου, κατάφεραν να συνδέσουν την πανεπιστημιακή γνώση με την πραγματικότητα του κλάδου των logistics. Επίσης, οι διαλέξεις ξένων καθηγητών και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο τους, μας έδωσαν την ευκαιρία να διευρύνουμε λίγο παραπάνω τους ορίζοντές μας.”

Μπίμπος Άγγελος

“Μόνο θετική και εποικοδομητική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εμπειρία μου από το μεταπτυχιακό. Ικανό διδακτικό προσωπικό-άψογη η συνεργασία μας, πολύ καλός και αρκετός εξοπλισμός. Αποκτώνται γνώσεις οι οποίες είναι άμεσα εφαρμόσιμες και σε βοηθούν στην εύρεση εργασίας.”

Παπαθανασίου Ελισάβετ

“Η συμμετοχή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική γιατί με βοήθησε να αναπτύξω τις ικανότητες μου μέσα από τις εργασίες και τα project ενώ παράλληλα μου δόθηκε η δυνατότητα να εμβαθύνω περισσότερο σε έννοιες με τις οποίες είχα μια πρώτη επαφή σε προπτυχιακό επίπεδο. Στα δύο αυτά παραγωγικά εξάμηνα μας δόθηκε η ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την αγορά εργασίας μέσα από τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις, παρέχοντας μας τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με στελέχη και εργαζόμενους και να πάρουμε σημαντικές γνώσεις και πληροφορίες. Τέλος η γνωριμία και η άψογη συνεργασία με τους με τους με τους αγαπημένους μου συμφοιτητές και η συνεχής στήριξη των αξιόλογων καθηγητών μου υπήρξαν ουσιαστικοί παράγοντες στην δημιουργία ενός όμορφου και οικείου κλίματος κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, μετατρέποντας την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα σε μια πολύ όμορφη εμπειρία.”

Χουρμουζιάδου Δέσποινα

“Η φοίτηση μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα μου μείνει αξέχαστη. Οι γνώσεις που αποκόμισα από τα μαθήματα και τις διαλέξεις σε συνδυασμό με τις εμπειρίες που κέρδισα κατά την εκπόνηση των εργασιών και των παρουσιάσεων με οδήγησαν στο να έχω μια σφαιρική γνώση του αντικείμενου κάνοντας το όλο και πιο ενδιαφέρον. Οι επιπρόσθετες διαλέξεις από εξωτερικούς συνεργάτες και ομιλητές βοήθησαν στο να εμβαθύνουμε περισσότερο σε κάποια θέματα και να σκεφτούμε επιλογές που ίσως μέχρι τότε δεν είχαμε σκεφτεί. Ήταν μια χρονιά γεμάτη καινούργιες εμπειρίες και ευχάριστες εκπλήξεις!”

Χρυσοχοΐδης-Τράντας Παναγιώτης

“Το μεταπτυχιακό της Διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και Logistics, αποτέλεσε μία από τις καλύτερες και σημαντικότερες εμπειρίες της ζωής μου. Κατάφερα να λάβω γνώσεις και ειδίκευση, που με διαφοροποιεί και με βοηθάει στην ανάδειξη μου ως απαραίτητο στέλεχος μιας εταιρείας. Γνώρισα ανθρώπους ικανούς, ενδιαφέροντες τους οποίους τους θεωρώ όχι απλά συναδέλφους αλλά και φίλους, ανθρώπους που θα ήθελα να συνεργαστώ και στο μέλλον. Οι καθηγητές του μεταπτυχιακού αποτέλεσαν καταλυτικό παράγοντα ώστε να μετατρέψουν μια αβέβαιη εμπειρία (αρχικά) σε μια σπουδαία εμπειρία (τελικά). Πρόκειται για ανθρώπους δοτικούς, επαγγελματίες και πρόθυμους να σε βοηθήσουν σε ότι χρειαστείς, ικανούς να γεφυρώσουν το όποιο χάσμα υπάρχει μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Εν κατακλείδι, το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι ένα εργαλείο μάθησης το οποίο το συνιστώ σε όλους ανεπιφύλακτα.”

Δακανάλης Ιωάννης

“Η εμπειρία του μεταπτυχιακού ήταν άκρως ικανοποιητική. Εκτός από τη θεματολογία που ήταν και είναι πολύ ενδιαφέρουσα γνώρισα και έναν δυναμικό τρόπο σκέψης αλλά και αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών που μέχρι πρότεινως δεν πίστευα ότι μπορούσα να ακολουθήσω. Η συμμέτοχη στην τάξη ήταν πολύ θετική εμπειρία. Το κλίμα που επικράτησε -με ομαδικότητα, κατανόηση και συνεργασία βοήθησε στο να αντιπαρέλθω όποιες δύσκολες στιγμές δημιουργήθηκαν. Σας ευχαριστώ όλους.”

Σταμάτης Αυγουστινάκης

“Ένα υπέροχο ταξίδι γνώσεων και εμπειριών το οποίο με οδήγησε σε εις βάθος κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου “Logistics and Supply Chain Management” θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τη συμμετοχή μου στο εν λόγω μεταπτυχιακό. Ο τρόπος διδασκαλίας και το εύρος της θεματολογίας των μαθημάτων με βοήθησε να αποκτήσω τόσο πολύπλευρη θεωρητική γνώση του αντικειμένου όσο και κριτική ικανότητα για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Επιπλέον, ανέπτυξα σημαντικές δεξιότητες και βίωσα αξέχαστες εμπειρίες που θα με βοηθήσουν στα μετέπειτα βήματά μου. Είχα την τύχη να γνωρίσω εξαίρετους συμφοιτητές και καθηγητές που ο καθένας τους ξεχωριστά έβαλε το λιθαράκι του ώστε να ανταπεξέλθω στις προκλήσεις και απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το γεγονός αυτό μου έδωσε επιπρόσθετο ενδιαφέρον έρευνας και δημιουργίας μέσω της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια των διαλέξεων αλλά και της συνεργασίας κατά τη διενέργεια και παρουσίαση των ακαδημαϊκών εργασιών. Τέλος, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις πρωτοπόρες στον τομέα των logistics πάντρεψαν τα θεωρητικά ερεθίσματα με τις πρότυπες πρακτικές που εφαρμόζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις και μας έδωσαν μια γεύση της αγοράς εργασίας αλλά και τροφή για σκέψη για τις αστείρευτες δυνατότητες εξέλιξης του κλάδου.”

Eγγραφείτε Στο Newsletter