Πολιτική ποιότητας ΠΜΣ

Πολιτική Ποιότητας  

της Ακαδημαϊκής Μονάδας 

για την Ανάπτυξη και Βελτίωση του ΠΜΣ 

«Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας  Εφοδιασμού»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εναρμονίζεται πλήρως με την  πολιτική ποιότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τη  Σύγκλητο του Ιδρύματος και αντικατοπτρίζει τις βασικές αξίες αυτού.  

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μεριμνά για τη διασφάλιση και ανάδειξη της ποιότητας του διδακτικού,  ερευνητικού και διοικητικού του έργου, μέσω της συνεχούς βελτίωσης όλων των λειτουργιών του και με  τη συμμετοχή και συμβολή όλων των μελών του.  

Το Τμήμα οργανώνει και υλοποιεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλών προδιαγραφών στους  σημαντικότερους τομείς και πεδία της επιστήμης του, προσανατολισμένων στις σύγχρονες τάσεις και  απαιτήσεις, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία. Επιπρόσθετα, το Τμήμα  είναι προσηλωμένο στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας  για όλο το προσωπικό του, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό όσο και στην προσπάθεια ενός  δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για τους φοιτητές του.  

Η ποιότητα αναγνωρίζεται ως θεμελιακό στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματος και την επίτευξη της  αποστολής του Τμήματος για αυτό κρίνεται ως σημαντική η δημιουργία κουλτούρας ποιότητας.  

Εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας – Διασφάλιση Ποιότητας 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφοδιαστική & Διοίκηση  Αλυσίδας Εφοδιασμού- Logistics & Supply Chain Management» ειδικότερα δεσμεύονται για την εφαρμογή  της πολιτικής ποιότητας, η οποία ενισχύει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των  προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό τους, υλοποιεί τους  στρατηγικούς τους στόχους (ως τίθενται καθ’ έτος) και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους  επίτευξής τους, διασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες  εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους. Πέραν των  ανωτέρω το Τμήμα δεσμεύεται για την καλλιέργεια κλίματος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ όλων  των μελών (προσωπικού, φοιτητών και ενδιαφερόμενων μερών) του Τμήματος. 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφοδιαστική & Διοίκηση  Αλυσίδας Εφοδιασμού- Logistics & Supply Chain Management» εφαρμόζουν τις θεσμοθετημένες  διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης  Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη  εξειδίκευση σε επίπεδο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η εφαρμογή των διαδικασιών του ΕΣΔΠ πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου.  Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για το Τμήμα και τα επιμέρους  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ώστε να υλοποιήσουν τις διδακτικές και ερευνητικές τους  δραστηριότητες, να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει και να αναβαθμίσουν εν  γένει το ακαδημαϊκό έργο.  

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφοδιαστική & Διοίκηση  Αλυσίδας Εφοδιασμού- Logistics & Supply Chain Management» για την υλοποίηση της πολιτικής  δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν: 

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  ότι τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και  το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης  
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού/ερευνητικού (Το ΠΜΣ  αποφασίζει αν το ερευνητικό έργο είναι χρήσιμο να διατηρηθεί στο κείμενο και διαγράφει/διατηρεί  αντίστοιχα) έργου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών 
 • τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας  την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών 
 • την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που  ενδεχομένως προέρχονται από δίδακτρα 
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης  ποιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας  Εφοδιασμού- Logistics & Supply Chain Management», με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ  του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των  Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, αναλύονται ως ακολούθως: 

 • Εφαρμογή πολιτικής για τη διασφάλιση ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,  περιοδική ανασκόπηση και αναθεώρησή της (όταν απαιτείται).
 • Σχεδιασμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και  τους Κανονισμούς του ΑΠΘ, συνεκτιμώντας -στο πλαίσιο του εφικτού- τις απόψεις φοιτητών,  αποφοίτων του Τμήματος και του ΠΜΣ, και συνεργαζόμενων φορέων. 
 • Εναρμόνιση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις κανονιστικές διατάξεις. 
 • Εφαρμογή Κανονισμών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και λοιπών Κανονισμών και  Κανονιστικών Αποφάσεων του ΑΠΘ. 
 • Υποβολή του Ατομικού Απογραφικού Δελτίου και του Δελτίου Περιγραφής Μαθήματος στο  πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ, από τους διδάσκοντες. 
 • Διενέργεια αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές. 
 • Ποικίλοι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών. 
 • Προσπάθεια παρακολούθησης της εξέλιξης και επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών . 
 • Διδακτικό προσωπικό (επιλογή, κανονισμοί, επιδόσεις, υποστήριξη). 
 • Διάθεση και διαχείριση των πόρων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (υποδομές,  εξοπλισμός κ.α.). 
 • Συλλογή και επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων ποιότητας (πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα  στοιχεία) για τη διασφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού- Logistics & Supply Chain Management» με στόχο τη  βελτίωση αυτού. 
 • Παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση με εθνικούς και διεθνείς δείκτες.  
 • Δημοσιοποίηση πληροφοριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 • Ποιοτική και συστηματική ενημέρωση της ιστοσελίδας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Ελληνικά, αγγλικά και ενδεχομένως και άλλη γλώσσα), για τη δημοσιοποίηση των σχετικών  πληροφοριών του Προγράμματος. 
 • Μηχανισμοί ανατροφοδότησης στρατηγικής και στοχοθεσίας κλπ, επισκόπηση, ανάληψη δράσεων και  διορθωτικών ενεργειών (όταν απαιτείται). 
 • Διεξαγωγή ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης (παρακολούθηση, έλεγχος και αναθεώρηση του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα, βάσει των οδηγιών  της ΕΘΑΑΕ και της ΜΟΔΙΠ. 
 • Υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ.

Στόχοι Ποιότητας 

Οι στόχοι ποιότητας, στους οποίους θα επικεντρώσει τις προσπάθειες του το Τμήμα Οικονομικών  Επιστημών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού Logistics & Supply Chain Management» είναι οι εξής: 

 1. Εκσυγχρονισμός, Πιστοποίηση, Διεθνοποίηση του Προγράμματος Σπουδών. 
 2. Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
 3. Ποιοτική επάρκεια του διδακτικού προσωπικού 
 4. Ικανοποίηση των αποφοίτων, μέριμνα για επαγγελματική σταδιοδρομία 
 5. Ενίσχυση του διεθνούς προφίλ του προγράμματος σπουδών 
 6. Βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και της καθημερινής λειτουργίας 
 7. Πλήρως ενημερωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση 

Δημοσιοποίηση 

Η Πολιτική Ποιότητας ανακοινώνεται και διαχέεται στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, στους  φοιτητές, όπως και σε λοιπά εμπλεκόμενα μέρη. Η Πολιτική Ποιότητας αναρτάται στην ιστοσελίδα του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. 

Tι λένε για το πρόγραμμα

Μαρία Πασχαλίδου

“Η εμπειρία μου ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια όσον αφορά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Logistics και διοίκηση αλυσίδας εφοδιασμού" του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου ηταν πολύ ενδιαφέρουσα και μου δόθηκε η ευκαιρία μεσα απο το πρόγραμμα να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που είχαν σχέση με το αντικεί της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσα απο την διδασκαλία των μαθημάτων αποκόμισα πολλές χρήσιμες γνώσεις που πραγματικά με βοήθησαν βρω αυτο που ήθελα να ασχοληθώ, "τον τομέα εξυπηρέτησης πελατών". Σ'αυτό συντέλεσαν πολύ η καλή επικοινωνία με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές μου με τους οποίους είχαμε μια άψογη συνεργασία. Παρόλο που το πρόγραμμα ήταν στην αγγλική γλώσσα όλοι οι καθηγητές ηταν πρόθυμοι να βοηθήσουν όποτε παρουσιάζονταν κάποιο θέμα. Το συστήνω ανεπιφίλακτα σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν σαν σύνολο τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αρχίσει να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και ειδικά στο εξωτερικό για όσους και όσες σκοπεύουν να εργαστούν εκτός Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία εμπειρία.”

Γρηγόρης Παπαθανασίου

Logistics Manager, ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.

“Έχοντας δουλέψει στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν για εμένα σημαντική απόφαση η συμμετοχή μου στο μεταπτυχιακό. Ήταν όμως πολύ καλή απόφαση. Μου έδωσε μια νέα, ενδιαφέρουσα και τεκμηριωμένη οπτική των logistics”

Γιώργος Ανδρέου

“Η εξειδίκευση που προσφέρει το μεταπτυχιακό είναι μοναδική. Πέρα από το επίπεδο της εκπαίδευσης και το εξαιρετικό πρόγραμμα τα εκπαιδευτικά ταξίδια και οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις μας έφεραν σε επαφή με την αγορά. Ευχαριστώ τους καθηγητές μας για όλη τη βοήθεια και την καθοδήγηση”

Ραφαέλα Σαρουγιαννίδου

“Η εμπειρία μου από το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα μου μείνει αξέχαστη! Μία διαδρομή γεμάτη αγώνα, χαμόγελο και αμέριστη στήριξη και καθοδήγηση από σπουδαίους καθηγητές σε όλα τα επίπεδα! Αυτό το μεταπτυχιακό πληροί όλες τις προδιαγραφές αφού όχι μόνο προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν εφόδια για την μετέπειτα πορεία, αλλά και ένα περιβάλλον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης!”

Μαρία Σαρουγιαννίδου

“Η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είχε θετικό πρόσημο, αφού με τον σύγχρονο εξοπλισμό, τους ικανούς διδάσκοντες και τις γνώσεις που μας μεταλαμπάδευσαν, είχα τη δυνατότητα να διευρύνω τους γνωστικούς μου ορίζοντές και τις δεξιότητές μου. Είναι ένα πρόγραμμα που σε προετοιμάζει με τον κατάλληλο τρόπο για την επαγγελματική πορεία στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας!”

Πασχάλης Λάππας

2019-20

“Η συμμετοχή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με βοήθησε να εμβαθύνω τις γνώσεις μου σχετικά με τον σύνθετο κλάδο των logistics και να αναπτύξω ικανότητές που είχαν άμεση εφαρμογή στην εργασία μου. Παράλληλα, το πρόγραμμα σπουδών διεύρυνε τους ορίζοντες μου φανερώνοντας συναρπαστικούς τομείς, όπως το «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών», με τους οποίους δεν είχα επαφή πριν τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα. Τέλος, η συναναστροφή με τους συμφοιτητές μου αλλά και η στήριξη από τους καθηγητές συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.”

Δημήτρης Κατσαβέλης

2019-21

“Η εμπειρία του μεταπτυχιακού προγράμματος ήταν εξαιρετική. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο έτσι ώστε να προσφέρει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και να σε προετοιμάζει άριστα σε πρακτικό επίπεδο για τις ανάγκες του χώρου. Οι καθηγητές ήταν πάντα δεκτικοί και πρόθυμοι να σε βοηθήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, οι διαλέξεις ξένων καθηγητών βοήθησαν αρκετά ώστε να πάρουμε μια γεύση από την παγκόσμια νοοτροπία γύρω από το αντικείμενο. Κλείνοντας δεν θα μπορούσα βέβαια να ξεχάσω πόσο με βοήθησε η πρακτική άσκηση στην Kuehne+Nagel που μου προσέφερε το πρόγραμμα, η οποία συνέβαλε στο να συνδυάσω τις γνώσεις που απέκτησα αλλά και να μου προσφέρει και μια μόνιμη θέση εργασίας στην εταιρεία.”

Γραμματόπουλος Παύλος

GREEN AGRO AE

“Η GREEN AGRO ΑΕ επιθυμεί να βρίσκεται σε συνεργασία με τον χώρο της επιστήμης των logistics. Η συνεργασία μας με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Logistics του ΑΠΘ μόνο θετικά στοιχεία έχει να μας δώσει. Αποφασίστηκε η στελέχωσή μας με απόφοιτο του εν λόγω μεταπτυχιακού και είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι ένα χρόνο μετά την πρόσληψή του (Το επίπεδο γνώσεων που κατείχε ήταν υψηλότερο από ότι αναμέναμε). Είμαστε πάντα διαθέσιμοι σε επισκέψεις φοιτητών (όπως έχει ήδη γίνει), καθώς και στην συνεργασία για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών”

Ζητόπουλος Γιώργος

“Εξ’ αρχής, ο λόγος που διάλεξα το μεταπτυχιακό αυτό ήταν το αντικείμενο των σπουδών του. Ο τομέας των Logistics είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Το μεταπτυχιακό «MSc in Logistics Management» μου έχει προσφέρει πολύτιμες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που έχουν άμεση εφαρμογή στην εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εκσυγχρονισμένο και ακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics. Σε πολλά μαθήματα γίνεται χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων προσομοίωσης, logistics και ERP. Τέλος, πιστεύω ότι το MSc in Logistics Management είναι ένα πολύ σημαντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα αντίστοιχα προγράμματα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων της Ευρώπης.”

Καλότυχος Θωμάς

“Προερχόμενος από το χώρο της πληροφορικής δεν είχα ιδιαίτερη εξοικείωση με τα logistics. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει να αποκτήσεις βασικές και ουσιαστικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Εκτός από τα μαθήματα, ήρθαμε σε επαφή και με τον πραγματικό κόσμο των logistics είτε μέσω διαλέξεων επαγγελματιών του είδους, είτε μέσω επισκέψεων σε επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό στο οποίο αποκτάς γνώσεις που μπορείς να εφαρμόζεις καθημερινά στην εργασία σου και τις διαδικασίες που πραγματοποιείς, καθιστώντας το έτσι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στην Ελλάδα.”

Κώστογλου Ειρήνη

“Η εμπειρία του μεταπτυχιακού προγράμματος ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μου. Τα μαθήματα που διδάχτηκαν, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μπόρεσαν να προσφέρουν μία ολοκληρωμένη γνώση γύρω από το αντικείμενο των logistics. Οι επισκέψεις μας σε εταιρείες καθώς και οι διαλέξεις από επαγγελματίες του χώρου, κατάφεραν να συνδέσουν την πανεπιστημιακή γνώση με την πραγματικότητα του κλάδου των logistics. Επίσης, οι διαλέξεις ξένων καθηγητών και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο τους, μας έδωσαν την ευκαιρία να διευρύνουμε λίγο παραπάνω τους ορίζοντές μας.”

Μπίμπος Άγγελος

“Μόνο θετική και εποικοδομητική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εμπειρία μου από το μεταπτυχιακό. Ικανό διδακτικό προσωπικό-άψογη η συνεργασία μας, πολύ καλός και αρκετός εξοπλισμός. Αποκτώνται γνώσεις οι οποίες είναι άμεσα εφαρμόσιμες και σε βοηθούν στην εύρεση εργασίας.”

Παπαθανασίου Ελισάβετ

“Η συμμετοχή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική γιατί με βοήθησε να αναπτύξω τις ικανότητες μου μέσα από τις εργασίες και τα project ενώ παράλληλα μου δόθηκε η δυνατότητα να εμβαθύνω περισσότερο σε έννοιες με τις οποίες είχα μια πρώτη επαφή σε προπτυχιακό επίπεδο. Στα δύο αυτά παραγωγικά εξάμηνα μας δόθηκε η ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την αγορά εργασίας μέσα από τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις, παρέχοντας μας τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με στελέχη και εργαζόμενους και να πάρουμε σημαντικές γνώσεις και πληροφορίες. Τέλος η γνωριμία και η άψογη συνεργασία με τους με τους με τους αγαπημένους μου συμφοιτητές και η συνεχής στήριξη των αξιόλογων καθηγητών μου υπήρξαν ουσιαστικοί παράγοντες στην δημιουργία ενός όμορφου και οικείου κλίματος κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, μετατρέποντας την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα σε μια πολύ όμορφη εμπειρία.”

Χουρμουζιάδου Δέσποινα

“Η φοίτηση μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα μου μείνει αξέχαστη. Οι γνώσεις που αποκόμισα από τα μαθήματα και τις διαλέξεις σε συνδυασμό με τις εμπειρίες που κέρδισα κατά την εκπόνηση των εργασιών και των παρουσιάσεων με οδήγησαν στο να έχω μια σφαιρική γνώση του αντικείμενου κάνοντας το όλο και πιο ενδιαφέρον. Οι επιπρόσθετες διαλέξεις από εξωτερικούς συνεργάτες και ομιλητές βοήθησαν στο να εμβαθύνουμε περισσότερο σε κάποια θέματα και να σκεφτούμε επιλογές που ίσως μέχρι τότε δεν είχαμε σκεφτεί. Ήταν μια χρονιά γεμάτη καινούργιες εμπειρίες και ευχάριστες εκπλήξεις!”

Χρυσοχοΐδης-Τράντας Παναγιώτης

“Το μεταπτυχιακό της Διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας και Logistics, αποτέλεσε μία από τις καλύτερες και σημαντικότερες εμπειρίες της ζωής μου. Κατάφερα να λάβω γνώσεις και ειδίκευση, που με διαφοροποιεί και με βοηθάει στην ανάδειξη μου ως απαραίτητο στέλεχος μιας εταιρείας. Γνώρισα ανθρώπους ικανούς, ενδιαφέροντες τους οποίους τους θεωρώ όχι απλά συναδέλφους αλλά και φίλους, ανθρώπους που θα ήθελα να συνεργαστώ και στο μέλλον. Οι καθηγητές του μεταπτυχιακού αποτέλεσαν καταλυτικό παράγοντα ώστε να μετατρέψουν μια αβέβαιη εμπειρία (αρχικά) σε μια σπουδαία εμπειρία (τελικά). Πρόκειται για ανθρώπους δοτικούς, επαγγελματίες και πρόθυμους να σε βοηθήσουν σε ότι χρειαστείς, ικανούς να γεφυρώσουν το όποιο χάσμα υπάρχει μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Εν κατακλείδι, το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι ένα εργαλείο μάθησης το οποίο το συνιστώ σε όλους ανεπιφύλακτα.”

Δακανάλης Ιωάννης

“Η εμπειρία του μεταπτυχιακού ήταν άκρως ικανοποιητική. Εκτός από τη θεματολογία που ήταν και είναι πολύ ενδιαφέρουσα γνώρισα και έναν δυναμικό τρόπο σκέψης αλλά και αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών που μέχρι πρότεινως δεν πίστευα ότι μπορούσα να ακολουθήσω. Η συμμέτοχη στην τάξη ήταν πολύ θετική εμπειρία. Το κλίμα που επικράτησε -με ομαδικότητα, κατανόηση και συνεργασία βοήθησε στο να αντιπαρέλθω όποιες δύσκολες στιγμές δημιουργήθηκαν. Σας ευχαριστώ όλους.”

Σταμάτης Αυγουστινάκης

“Ένα υπέροχο ταξίδι γνώσεων και εμπειριών το οποίο με οδήγησε σε εις βάθος κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου “Logistics and Supply Chain Management” θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τη συμμετοχή μου στο εν λόγω μεταπτυχιακό. Ο τρόπος διδασκαλίας και το εύρος της θεματολογίας των μαθημάτων με βοήθησε να αποκτήσω τόσο πολύπλευρη θεωρητική γνώση του αντικειμένου όσο και κριτική ικανότητα για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Επιπλέον, ανέπτυξα σημαντικές δεξιότητες και βίωσα αξέχαστες εμπειρίες που θα με βοηθήσουν στα μετέπειτα βήματά μου. Είχα την τύχη να γνωρίσω εξαίρετους συμφοιτητές και καθηγητές που ο καθένας τους ξεχωριστά έβαλε το λιθαράκι του ώστε να ανταπεξέλθω στις προκλήσεις και απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το γεγονός αυτό μου έδωσε επιπρόσθετο ενδιαφέρον έρευνας και δημιουργίας μέσω της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια των διαλέξεων αλλά και της συνεργασίας κατά τη διενέργεια και παρουσίαση των ακαδημαϊκών εργασιών. Τέλος, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις πρωτοπόρες στον τομέα των logistics πάντρεψαν τα θεωρητικά ερεθίσματα με τις πρότυπες πρακτικές που εφαρμόζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις και μας έδωσαν μια γεύση της αγοράς εργασίας αλλά και τροφή για σκέψη για τις αστείρευτες δυνατότητες εξέλιξης του κλάδου.”

Eγγραφείτε Στο Newsletter