Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
Σκοπός μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται προηγμένες τεχνικές και αλγόριθμοι οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις ως μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας να βελτιώσουν τους δείκτες απόδοσής τους. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να μοντελοποιούν, αναλύουν και τελικά λύνουν τέτοιου είδους προβλήματα.

Περιγραφή μαθήματος

Οι τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕ) έχει πολλές εφαρμογές σε διάφορες επιστήμες και συνεπώς η ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Η επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προϋποθέτει την κατανόηση του προβλήματος, την σωστή μοντελοποίηση του και τέλος την εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής για την επίλυση του. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται το μάθημα περιλαμβάνουν τον Γραμμικό Προγραμματισμό, τον Ακέραιο Προγραμματισμό, τον Μικτό Ακέραιο Προγραμματισμό,  τον Μη Γραμμικό Προγραμματισμό, τον προγραμματισμό στόχων, τη θεωρία παιγνίων, την πολυκριτήρια ανάλυση και τέλος τα μοντέλα λήψης αποφάσεων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Frederick Hillier, Gerald Lieberman ‘’Introduction to Operations Research’’, Eighth edition 2010 Mc Graw –Hill, ISBN:0073017795.
  • David R. Anderson , Dennis J. Sweeney , Thomas A. Williams , Jeffrey D. Camm), R. Kipp Martin, ''An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making'', ISBN-13: 978-1111532222 ISBN-10: 1111532222
  • Hamdy Taha, ‘’ Operations Research: An Introduction (9th Edition)’’, 2011 Prentice Hall, ISBN-10: 013255593X

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή