Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Διαχείριση Προμηθειών και Κινδύνων
Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους στόχους και τα είδη, τη στρατηγική και τις διαδικασίες της διαχείρισης προμηθειών, καθώς και τις αρχές, τη διαδικασία και τις τεχνικές εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από δύο διακριτές υπο-ενότητες που καλύπτουν θέματα: α) διαχείρισης προμηθειών και β) διαχείρισης κινδύνων. Στα πλαίσια της διαχείρισης προμηθειών, εξετάζονται θέματα όπως το εύρος αποφάσεων, το αντικείμενο και η διαδικασία της διαχείρισης προμηθειών, οι διάφοροι τύποι και μοντέλα προμηθειών, συνεργατικές πρακτικές στη διαχείριση προμηθειών (π.χ. CPFR, VMI/CMI), η επιλογή και διαχείριση προμηθευτών, καθώς και ειδικά θέματα σύναψης σύμβασης και παρακολούθησης της απόδοσης των προμηθευτών (π.χ. contract management, supplier certification, Service Level Agreements), νομικά θέματα και μηχανισμοί καταπολέμησης της διαφθοράς στις προμήθειες. Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων, εξετάζονται οι βασικές τυπολογίες κινδύνων, τεχνικές και εργαλεία εκτίμησης κινδύνων, καθώς και μηχανισμοί πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων με στόχο τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και συνέχειας σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Eγγραφείτε Στο Newsletter