Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Διοίκηση Έργων
Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις διοικητικές πρακτικές, τις βασικές αρχές, τις διαδικασίες, τα εργαλεία και τις τεχνικές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διοίκηση οποιοδήποτε έργου.

Περιγραφή μαθήματος

Η αξιοποίηση των διαδικασιών, εργαλείων και τεχνικών για τη διοίκηση ενός έργου παρέχει στους οργανισμούς ένα ασφαλές υπόβαθρο για την επίτευξη των στόχων τους. Ένα έργο ενδέχεται να διοικείται ανεξάρτητα, εντός κάποιου προγράμματος ή ως μέρος μίας ομάδας έργων. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Διοίκησης Έργων, οι διαφορετικοί τομείς απόδοσης του έργου (ανάπτυξη και κύκλος ζωής, εργασία, παράδοση, μέτρηση και αβεβαιότητα). Επιπλέον, εξετάζεται η διαδικασία προσαρμογής του έργου και η αποτελεσματικότητά της, καθώς και τα πρότυπα και οι μέθοδοι που εμπλέκονται στη Διοίκηση Έργων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Erik Larson, (2019). Project Management: the managerial process, Mc-Graw-Hill.

Eγγραφείτε Στο Newsletter

Εγγραφή