Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών και Τερματικών Σταθμών
Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες, αναδυόμενες τάσεις και μεθόδους/τεχνικές υποστήριξης αποφάσεων σε θέματα εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και διαχείριση τερματικών σταθμών (π.χ. αεροδρομίων, λιμένων). Επιπλέον, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε θέματα μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων μεταφοράς και σχεδιασμού του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση τεχνικών MIP και του λογισμικού GAMS.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τις επιχειρησιακές/λειτουργικές πτυχές των εμπορευματικών μεταφορών με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες της εμπορευματικής μεταφοράς, τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων, καθώς και παραστατικά και εμπορικούς όρους που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο και την εφοδιαστική. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται επίσης αναδυόμενες τάσεις και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα εμπορευματικής μεταφοράς. Επιπλέον, το μάθημα αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των λειτουργιών σύγχρονων τερματικών σταθμών (π.χ. αεροδρομίων, λιμένων), καθώς και στη μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων του δικτύου εφοδιασμού με τη χρήση τεχνικών MIP και του λογισμικού GAMS. Τέλος παρουσιάζονται ευρετικοί αλγόριθμοι για την επίλυση του προβλήματος της δρομολόγησης οχημάτων και του προβλήματος του περιοδεύοντος πωλητή.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Rushton, A., P. Croucher, and P. Baker (2017), The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the Supply Chain, 6th Edition, Kogan Page.
  • De Neufville, R. and A.R. Odoni (2013), Airport Systems: Planning, Design and Management, 2nd Edition, McGraw-Hill Education.
  • Institute of Chartered Shipbrokers (2020), Port and Terminal Management, ISBN: 978-1-911328-11-7, London, UK.
  • Shapiro, J.F. (2006), Modelling the supply chain, Duxbury, ISBN: 0-534-37363-1.
  • Pistikopoulos, E.N., M.C. Georgiadis and V. Dua (2010), Process Systems Engineering, Supply Chain Optimization, Wiley-VCH, ISBN: 978-3-527-31693-9.

Eγγραφείτε Στο Newsletter