Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ – Logistics & Supply Chain Management, οι φοιτητές παρακολουθούν 11 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) & Διαχείρισης Αποθήκης (WMS)
Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους της λειτουργικής διαχείρισης L&SC οι οποίες συνδυαζόμενες με μεθόδους και αλγορίθμους βελτιστοποίησης της Επιχειρησιακής Έρευνας αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη ισχυρών Πληροφοριακών Συστημάτων ERP & WMS. Ολοκληρώνοντας το  μάθημα, οι φοιτητές θα έχουν γνώση των απαιτήσεων και των λειτουργιών που πρέπει να καλύπτει ένα σύγχρονο σύστημα Λειτουργικής Διαχείρισης Αποθηκών (WMS) και τον τρόπο που αυτό ενσωματώνεται στα σύγχρονα ERP ως ένα διαχειριστικό υποσύστημα επέκτασης της εμπορικής διαχείρισης της επιχείρησης.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το WMS ως ένα διαχειριστικό υποσύστημα ενός ERP που διακατέχεται από τις αρχές και τους κανόνες του L&SC δίνει τη δυνατότητα για  απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των κινήσεων μιας αποθήκης. Καλύπτονται θέματα ειδικών σημάνσεων (SSCC, GS1-128), πολλαπλών μονάδων μέτρησης και ειδικών χαρακτηριστικών με πλήρη ιχνηλασιμότητα παρτίδων και ταυτόχρονη υποστήριξη Barcode σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρουσιάζεται η επίλυση προβλημάτων δέσμευσης αποθέματος και εύρεσης βέλτιστης διαδρομής κατά την διαδικασία Picking με χρήση ασύρματων τερματικών RF και σύνδεση των περονοφόρων με θέσεις αποθήκευσης. Τέλος παρουσιάζεται η εξέλιξη των ERP  συστημάτων και οι σύγχρονες μορφές υλοποίησή των (π.χ. SaaS - Software as a Servise) ενώ παράλληλα  εξετάζονται επιμέρους υποσυστήματά τους, όπως είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM Systems), Advance Planning and Scheduling (MPS, MRP, CRP Systems),  Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence, Data Warehouse Systems) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-business system).

Eγγραφείτε Στο Newsletter